Algemene Voorwaarden

ZOALS HIERIN GEBRUIKT, BETEKENEN DE TERMEN „U” EN „GEBRUIKER” ELKE BEZOEKER VAN DE WEBSITE.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. Deze pagina beschrijft de algemene gebruiksvoorwaarden („Voorwaarden”) die van toepassing zijn op uw gebruik van www.advanzdigitalhub.com en alle andere websites („Website”) die worden beheerd door bedrijven in de Advanz Pharma-groep, waaronder Correvio Pharma Corp. en haar dochterondernemingen. DOOR ONZE WEBSITE TE BEZOEKEN, GAAT U AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD NAAR EIGEN GOEDDUNKEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. WIJ ZULLEN U OP DE HOOGTE STELLEN VAN WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR ZE OP DEZE WEBSITE TE PLAATSEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEZOEK DEZE WEBSITE DAN NIET.

1. Informatie over ons

In deze Voorwaarden betekent „Advanz Pharma”, „Wij”, „Onze” en „Ons” Advanz Pharma Corp., een bedrijf geregistreerd in Canada met ondernemingsnummer 1085482-4, met maatschappelijke zetel te 5770 Hurontario Street, Suite 310, Mississauga, Ontario, L5R 3GS (samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, waaronder Correvio Pharma Corp. en haar dochterondernemingen).

Deze Website is eigendom van Advanz Pharma Corp. en wordt beheerd door Advanz Pharma Services (UK) Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland met ondernemingsnummer 4678629, met maatschappelijke zetel te Capital House, 85 King William Street, Londen, EC4N7BL. Advanz Pharma Services (UK) Limited is een dochteronderneming van Advanz Pharma Corp.

2. Toegang tot de website en inhoud

2.1 De informatie die door ons op deze website wordt verstrekt, is op geen enkele manier een uitnodiging of aanbeveling om vermelde producten of diensten te kopen/verkrijgen en u dient passend onafhankelijk advies in te winnen. Verder vormt de informatie die door ons op deze website wordt verstrekt geen beleggingsadvies met betrekking tot effecten en mag er niet op worden vertrouwd in verband met een beleggingsbeslissing.

2.2 We proberen ervoor te zorgen dat afbeeldingen van de goederen op deze Website zo nauwkeurig mogelijk zijn, maar er zijn technische beperkingen en kleine variaties in kleur en textuur tussen de afbeeldingen en de goederen zelf.

2.3 Toegang tot deze Website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de diensten die wij op deze Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. De toegang tot deze Website kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort, beperkt of beëindigd, tijdelijk of voor onbepaalde tijd.

2.4 We streven ernaar om deze Website regelmatig bij te werken en eventuele fouten of omissies zo snel mogelijk, nadat we hiervan op de hoogte zijn gesteld, te corrigeren en we behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment informatie op deze Website zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen. We hebben niet alle inhoud van deze Website gecontroleerd en het materiaal op deze Website kan op enig moment verouderd zijn en, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

2.5 Deze Website kan links bevatten naar Websites en bronnen van derden (gezamenlijk „Gelinkte sites”). Deze Gelinkte sites worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak en niet als een goedkeuring door ons van de inhoud op dergelijke Gelinkte sites. Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, prestaties of kwaliteit van enige inhoud, software, dienst of toepassing die op een Gelinkte site wordt aangetroffen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Gelinkte sites of de inhoud of activiteiten van dergelijke sites. Als u besluit om Gelinkte sites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Daarnaast is uw gebruik van Gelinkte sites onderworpen aan alle toepasselijke beleidsregels en algemene gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot het privacybeleid van de Gelinkte site.

2.6 De informatie die op deze Website wordt verstrekt, zal in overeenstemming zijn met de gedragscode van ABPI en EFPIA. We controleren, verifiëren of onderschrijven informatie die door derden wordt ingediend voor plaatsing op de website niet en u dient zich ervan bewust te zijn dat dergelijke informatie mogelijk onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is.

3. Intellectueel eigendom

3.1 Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot deze Website en al het materiaal dat erop is gepubliceerd, inclusief, maar niet beperkt tot, de lay-out, kleurenschema’s, URL’s, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, catalogi, advertenties, video’s en geluid. En alle intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen op of verband houden met de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, octrooien, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsgeheimen (gezamenlijk, de „Inhoud”) zijn ofwel ons eigendom ofwel eigendom van anderen en aan ons in licentie gegeven. Alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de Website en dergelijke Inhoud blijven bij ons of onze licentiegevers, voor zover van toepassing.

3.2 Deze Website en de Inhoud worden beschermd door auteurswetten en verdragen wereldwijd. Elementen van de Website worden ook beschermd door wetten inzake handelsimago, handelsgeheimen, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Alle aangepaste afbeeldingen, pictogrammen en andere items die op de Website verschijnen, zijn handelsmerken, dienstmerken of handelsimago („Merken”) van ons, onze gelieerde ondernemingen of andere entiteiten die ons het recht en de licentie hebben verleend om dergelijke Merken te gebruiken en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gehinderd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Al deze rechten zijn voorbehouden voor zover toegestaan door de wet. Niets van dit materiaal mag worden gereproduceerd, herverdeeld, gewijzigd, verhuurd, uitgeleend, verkocht, geüpload of overgedragen zonder onze schriftelijke toestemming. U mag de Inhoud alleen kopiëren, downloaden of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat: (a) alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in alle kopieën bewaard blijven; (b) de Inhoud op geen enkele wijze zal worden gewijzigd; en (c) dergelijk gebruik geen inbreuk vormt op onze rechten of de rechten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, laster en inbreuk op het recht op privacy of het recht op publiciteit). Elk ander gebruik van de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik op een netwerk of op een andere website, is verboden. Verzoeken om materialen van de Website te reproduceren of te verspreiden moeten worden verzonden naar enquiries@advanzpharma.com. U mag geen auteursrechten, handelsmerken, andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten die op de Website of in de Inhoud zijn opgenomen, verwijderen of wijzigen. Uw gebruik van de Website verleent u geen enkel(e) recht, licentie of toestemming van welke aard dan ook om ons intellectuele eigendom te reproduceren of te gebruiken.

4. Wet- en regelgeving

U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen en voorschriften na te leven met betrekking tot: (i) het gebruik van de Website en de Inhoud en (ii) het vrijgeven van informatie aan en het ophalen van informatie van de Website. We behouden ons het recht voor om alle overtredingen te melden, indien en wanneer we hier kennis van nemen, en alle informatie op de Website, indien van toepassing, openbaar te maken aan alle toepasselijke overheidsinstanties, dit alles zonder aansprakelijkheid jegens ons. Zonder de voorgaande rechten te beperken, stemt u ermee in en gaat u ermee akkoord dat wij uw accountgegevens en elke inzending mogen openen, bewaren en openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor legitieme zakelijke doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) voldoen aan juridische procedures; (ii) de Voorwaarden afdwingen; (iii) reageren op beweringen dat een inzending de rechten van derden schendt; (iv) reageren op verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Advanz Pharma, haar gebruikers, en/of het publiek beschermen; in elk geval voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Advanz Pharma, haar aandeelhouders en vertegenwoordigers te vrijwaren, te verdedigen, te vergoeden en te beschermen van en tegen alle vorderingen, eisen, acties, kosten, aansprakelijkheden, verliezen en schade van welke aard dan ook (met inbegrip van advocatenkosten) als gevolg van: (i) uw gebruik van de Website; (ii) uw schending van enige bepaling van deze Voorwaarden; (iii) de onwettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit of het auteursrecht van een inzending; en/of (iv) uw schending van enige rechten van een ander, hetzij door actie of nalatigheid.

6. Compatibiliteit

U erkent en gaat ermee akkoord dat Advanz Pharma, ongeacht het gekozen apparaat of de gekozen vormfactor, niet verantwoordelijk is voor de compatibiliteit en functionaliteit van uw software of browser, hardware en/of netwerkverbindingen met de Website of platforms die toegankelijk zijn via deze Website en die mogelijk eigendom zijn van en/of beheerd worden door een externe leverancier, of voor uw resulterende toegang tot, beschikbaarheid van, gebruik van, en timing, ontvangst en nauwkeurigheid van informatie verzonden naar of ontvangen van de Website en/of de functies ervan.

7. Procedure voor vermeende inbreuk op het auteursrecht onder de Digital Millennium Copyright Act in de VS

7.1 Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op uw werk door middel van een onjuiste plaatsing ervan op de Website, raadpleeg dan dit gedeelte.

7.2 Wij zullen reageren op vermeende schendingen van het auteursrecht in de Verenigde Staten in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). De privacyverklaring beschermt geen informatie die wij naar eigen goeddunken of zoals vereist door de wet door DMCA aan derden kunnen verstrekken door middel van kopieën van kennisgevingen waarnaar hieronder wordt verwezen.

Als u de eigenaar van het auteursrecht of een agent daarvan bent en van mening bent dat inhoud van derden op de Website („Inhoud van derden”) inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een schriftelijke kennisgeving indienen overeenkomstig DMCA door ons het volgende te verstrekken:

 • een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk is gemaakt;
 • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 • identificatie van de Inhoud van derden waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en die moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 • informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de wijze waarop de Inhoud van derden wordt gebruikt, en waartegen u bezwaar maakt, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
 • Tegenbericht. Als u van mening bent dat uw Inhoud van derden die is verwijderd (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of dat u de toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of op grond van de wet, om het materiaal in uw Inhoud van derden te plaatsen en te gebruiken, kunt u een schriftelijke kennisgeving („Tegenbericht”) met de volgende informatie naar ons sturen op het hieronder vermelde adres:
 • uw fysieke of elektronische handtekening;
 • identificatie van de Inhoud van derden die is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de Inhoud van derden verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;
 • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de Inhoud van derden is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de Inhoud van derden; en
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in New York City, New York, VS, en een verklaring dat u de betekening accepteert van de persoon die de kennisgeving heeft verstrekt van de vermeende inbreuk.
 • Als een tegenbericht door ons wordt ontvangen, kunnen we een kopie van het tegenbericht naar de oorspronkelijke klagende partij sturen om die persoon te informeren dat we de verwijderde Inhoud van derden kunnen vervangen of de uitschakeling daarvan binnen 10 werkdagen kunnen stopzetten. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een gerechtelijk bevel indient tegen de leverancier van de Inhoud van derden inhoudaanbieder, het lid of de gebruiker, kan de verwijderde Inhoud van derden worden vervangen of kan de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van het tegenbericht, naar ons eigen goeddunken.
 • U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van dit artikel 7, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.
 • We zullen alleen reageren op DMCA-kennisgevingen die we per post of e-mail ontvangen op de onderstaande adressen:

Per post:

Advanz Pharma Corp. 5770 Hurontario Street, Suite 310, Mississauga, Ontario, L5R 3GS, Canada.

Per e-mail:

enquiries@advanzpharma.com

Het is vaak moeilijk om te bepalen of uw auteursrecht is geschonden. We kunnen ervoor kiezen om niet te reageren op DMCA-kennisgevingen die niet wezenlijk voldoen aan alle voorgaande vereisten, en we kunnen ervoor kiezen om vermeend inbreukmakend materiaal te verwijderen dat onder de aandacht van DMCA komt via kennisgevingen die niet wezenlijk voldoen aan de DMCA.

Houd er rekening mee dat DMCA bepaalt dat elke persoon die willens en wetens een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld.

We kunnen de informatie die u in uw kennisgeving verstrekt, verzenden naar de persoon die het vermeende inbreukmakende werk heeft geleverd. Die persoon kan ervoor kiezen ons een tegenbericht te sturen.

Zonder onze andere rechten te beperken, kunnen wij, in gepaste omstandigheden, de toegang van een herhaalde inbreukmaker tot de Website en elke andere website die eigendom is van of beheerd wordt door ons. beëindigen.

U dient zich er ook van bewust te zijn dat we het tegenbericht kunnen doorsturen naar de partij die ons de DMCA-kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht heeft gestuurd.

8. Ongevraagde ideeën en materialen worden niet geaccepteerd; geen vertrouwelijke relatie met Advanz Pharma.

8.1 We hebben mensen in dienst om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Als gevolg daarvan accepteert Advanz Pharma geen ongevraagde inzendingen, ideeën of materialen voor producten of diensten, of zelfs verbeteringen aan producten of diensten („Ongevraagde ideeën en materialen”). Stuur ons geen Ongevraagde ideeën en materialen, in welke vorm en op welke manier dan ook. Mocht u dat doen, dan verleent u ons en iedereen die door ons is geautoriseerd, een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde, overdraagbare, toewijsbare en sublicentieerbare licentie om dergelijke ongevraagde ideeën en materialen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verzenden, verkopen, exploiteren, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden, en/of publiekelijk uit te voeren of te vertonen, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze of via enig medium (nu bekend of hierna ontwikkeld), voor elk doel dat we kiezen, en we nemen afstand van alle morele rechten op dergelijke Ongevraagde ideeën en materialen. De voorgaande toekenning omvat het recht om eigendomsrechten op dergelijke Ongevraagde ideeën en materialen te exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechten op grond van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of octrooiwetten die in elk relevant rechtsgebied bestaan. In verband met de uitoefening van deze rechten verleent u ons en iedereen die door ons is gemachtigd, het recht, maar niet de plicht, om u te identificeren als de auteur van enige van uw Ongevraagde ideeën en materialen met naam of e-mailadres, zoals wij passend achten. Advanz Pharma heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Ongevraagde ideeën en materialen en is vrij om enig deel van de Ongevraagde ideeën en materialen te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden, inclusief ideeën of informatie vervat in de Ongevraagde ideeën en materialen voor welk doel dan ook. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Website, inclusief inhoud die door u is ingediend, inclusief de Ongevraagde ideeën en materialen, overdrachten via verschillende netwerken kan inhouden en wijzigingen in de inhoud kan omvatten om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. U ontvangt geen enkele vergoeding en ontvangt mogelijk geen enkele erkenning voor het gebruik van Ongevraagde ideeën en materialen.

8.2 Uw relatie met ons is geen vertrouwelijke, fiduciaire of ander soort speciale relatie en uw Ongevraagde ideeën en materialen, en alles wat door u is ingediend, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en niet-bedrijfseigen informatie, ongeacht of u ze markeert als „vertrouwelijk”, „eigendomsrechtelijk” of iets dergelijks. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid voor het al dan niet ontvangen van een van de voorgaande of voor het verlies of de vernietiging van een van de voorgaande. Daarom plaatst uw beslissing om Ongevraagde ideeën en materialen bij ons in te dienen ons niet in een positie die anders is dan de positie van leden van het algemene publiek met betrekking tot uw Ongevraagde ideeën en materialen.

8.3 De ontvangst van Uw Ongevraagde Ideeën en Materialen door Advanz Pharma is geen erkenning door Advanz Pharma van hun noviteit, prioriteit of originaliteit, en noch een dergelijke ontvangst, noch de hierboven verleende licentie doet afbreuk aan het recht van Advanz Pharma om bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uw Ongevraagde ideeën en materialen te betwisten.

9. Afwijzing van garanties

Advanz Pharma biedt de Website en alle informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) en diensten die op de Website zijn inbegrepen of op een andere manier aan u ter beschikking worden gesteld via de Website op een „zoals het is” en „zoals beschikbaar” basis, tenzij anders schriftelijk aangegeven. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Website op uw eigen risico is, tenzij schriftelijk anders vermeld. Advanz Pharma doet/geeft geen verklaringen, garanties en overeenkomsten van welke aard dan ook en wijst deze actief af, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van niet-inbreuk, geschiktheid voor een bepaald doel of verkoopbaarheid, met betrekking tot uw gebruik van de Website of enige informatie, inhoud, diensten of producten die hierin worden aangeboden of ter beschikking worden gesteld of de beschikbaarheid van de Website zelf of de nauwkeurigheid van enige informatie, inhoud of resultaten die zijn verkregen door uw gebruik van de Website.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen op impliciete garantie niet toegestaan, dus de beperkingen en uitsluitingen in dit gedeelte zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Zonder de intentie om volledig te zijn, als onderdeel van deze disclaimer, garandeert Advanz Pharma niet dat de Website of delen daarvan ononderbroken of foutloos zullen werken en geeft Advanz Pharma aan dat het mogelijk is dat de Website of een of meer delen of functies of diensten daarvan, die beschikbaar zijn via de Website, van tijd tot tijd of permanent ontoegankelijk, onbeschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn of worden.

De hierin opgenomen gezondheidsinformatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van gesprekken met uw arts.

U gaat ermee akkoord en erkent dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie in deze gebruiksvoorwaarden eerlijk en redelijk zijn.

10. Uitsluitingen van aansprakelijkheid

10.1 Het materiaal dat op deze Website wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk alle garanties, voorwaarden en verklaringen en andere voorwaarden uit, die expliciet of anderszins kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het recht van billijkheid. Wij kunnen niet garanderen dat deze Website vrij is van fouten en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies.

10.2 Vanwege de aard van de elektronische overdracht van gegevens via internet, en het aantal van onze medewerkers en consultants door wie gegevens op deze Website worden geplaatst, is elke aansprakelijkheid die wij kunnen hebben voor eventuele verliezen of claims die voortvloeien uit het onvermogen om toegang te krijgen tot deze Website, of van het gebruik van deze Website, of het vertrouwen op de gegevens die via deze Website worden verzonden, uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade die u oploopt in verband met deze Website of het gebruik van, het niet kunnen gebruiken van, of het voortvloeien uit het gebruik van deze Website, alle websites die eraan gelinkt zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor winstderving of contracten; verlies van gegevens; verlies van inkomen of inkomsten; verlies van zakelijke kansen; verlies van verwachte besparingen; verlies van goodwill of reputatie of enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht of dit voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins, zelfs indien te voorzien. Voor alle duidelijkheid, niets in deze clausule 10.2 beoogt de aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of wanneer dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten door de wet. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat wij ons kunnen beroepen op deze Clausule 10.2 en deze kunnen afdwingen.

10.3 We geven geen enkele garantie dat deze Website vrij is van virussen of iets anders dat een schadelijk effect kan hebben op welke technologie dan ook.

10.4 Wij verklaren of garanderen niet dat deze Website en alle informatie die erop staat gepast of wettig is op locaties buiten het Verenigd Koninkrijk. Als u ervoor kiest om deze website te bezoeken vanaf een locatie buiten het Verenigd Koninkrijk, bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke lokale wetgeving. Als u deze Website niet mag gebruiken of als u twijfelt of u deze Website wel of niet mag gebruiken, moet u deze Website onmiddellijk verlaten.

11. Vertrouwen op geplaatste informatie

11.1 De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als vervanging van de standaardpraktijken, professionele oordeelsvorming, de vaardigheid en expertise van een zorgverlener, of voor professioneel medisch advies, professionele medische diagnose of behandeling. U dient een geschikte medische of andere professionele adviseur te raadplegen over de toepassing van een bepaalde techniek, praktijk of informatie waarnaar op de Website of in de Inhoud wordt verwezen inzake uw specifieke omstandigheden. Vraag altijd advies aan uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies of wacht niet met het inwinnen van medisch advies als gevolg van de Website of Inhoud. ALS U DENKT DAT U EEN MEDISCHE URGENTIE HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK UW ARTS OF DE EERSTE HULP.

11.2 U begrijpt en erkent dat vele ons onbekende factoren van invloed kunnen zijn op de toepassing van een verklaring, opmerking of informatie die via de Website of de Inhoud beschikbaar wordt gesteld voor uw specifieke omstandigheden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om gezondheidszorg voor uzelf te verkrijgen, en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop de informatie die door ons op deze Website wordt verstrekt, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, kan worden gebruikt, en wijzen een dergelijke verantwoordelijkheid actief af, inclusief als basis voor zorg.

11.3 Verder wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor de juistheid of volledigheid van de informatie op onze Website.

11.4 Communicatie met Advanz Pharma en haar partners, licentiegevers, agenten, inhoudsleveranciers, dienstverleners, werknemers, functionarissen, directeuren of vertegenwoordigers (gezamenlijk de „Vertegenwoordigers”) zoals verstrekt door de Website of Inhoud is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als middel om professioneel medisch advies, of een professionele of medische diagnose of behandeling te communiceren. Advanz Pharma is geen medische zorgverlener en kan u geen medisch advies geven of informatie verstrekken over de diagnose of behandeling van een lichamelijke of geestelijke aandoening. Advanz Pharma en haar Vertegenwoordigers zijn niet verplicht om op deze berichten te reageren.

11.5 Behalve met betrekking tot een algemene bekrachtiging van de producten van Advanz Pharma op deze Website, welke bekrachtiging nogmaals niet specifiek is voor uw specifieke omstandigheden, geven wij geen aanbeveling of bekrachtiging voor specifieke producten, tests, artsen, procedures, meningen of andere informatie waarnaar op of in de Website of Inhoud kan worden verwezen. Vertrouwen op informatie die door de Vertegenwoordigers, Website of Inhoud wordt verstrekt, is uitsluitend op eigen risico.

12. Gegevensprivacy en cookieverklaring

12.1 Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 en alle andere opvolgende wet- en regelgeving bij de uitvoering van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden.

12.2 Raadpleeg onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke informatie op de Site en uw rechten in verband hiermee.

13. Leeftijdsvereiste

Door gebruik te maken van deze Website, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent, of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont, als die meerderjarigheid in uw rechtsgebied anders is dan 18 jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet bezoeken of enig materiaal van welke aard dan ook naar deze Website sturen. Als u een inwoner bent van een land, staat of provincie dat/die aanvullende of andere leeftijdsvereisten oplegt voor het indienen van informatie of materialen, verklaart u door het indienen van dergelijke informatie of materialen dat uw gebruik van de Website, het verstrekken van dergelijke informatie en materialen aan ons, en ons gebruik van dergelijke informatie en materialen zoals beschreven in deze Voorwaarden, niet in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving van dat land, die staat of provincie.

14. Linken naar onze website

14.1 U mag een link plaatsen naar de startpagina van onze website, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van ons suggereert als daar geen sprake van is.

14.2 U mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom van u is.

14.3 Deze Website mag niet op een andere site worden geframed en u mag geen link maken naar een ander deel van deze Website dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u een link maakt, moet voldoen aan alle redelijke verzoeken die van tijd tot tijd door ons worden gedaan met betrekking tot de inhoud of het thema.

14.4 Als u gebruik wilt maken van materiaal op onze Website anders dan hierboven uiteengezet, kunt u uw verzoek richten aan enquiries@advanzpharma.com

15. Virussen, hacking en andere overtredingen

15.1 U mag de Website niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot deze Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of enige server, computer of database die verbonden is met deze Website. U mag deze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

15.2 Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

15.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig(e) verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kunnen infecteren als gevolg van uw gebruik van deze Website of voor het downloaden van enig materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gelinkt.

16. Algemeen

16.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden in enige mate als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal die bepaling in die mate worden gescheiden van de overige Voorwaarden en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Voorwaarden niet worden beïnvloed.

16.2 We kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, omdat deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze Voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op de Website zijn gepubliceerd.

16.3 Indien wij een recht onder deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dat verzuim ons er niet van weerhouden om op een later moment andere rechten of hetzelfde soort recht af te dwingen.

16.4 Door deze Website en alle informatie, producten of andere inhoud via de Website aan te bieden, beoogt Advanz Pharma niet om u of andere personen aan te sporen om de Website of dergelijke informatie, producten of andere inhoud te gebruiken in rechtsgebieden waar het verstrekken hiervan bij de wet verboden is.

16.5 U stemt ermee in om alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbaar materiaal na te leven. U gaat er met name mee akkoord om u te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische of andere gegevens die worden geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u woont.

16.6 De productinformatie die op de Website wordt verstrekt, is bedoeld voor inwoners van de toepasselijke rechtsgebieden die op de Website of een gerelateerde site worden vermeld.

16.7 Alle disclaimers, vrijwaringen en uitsluitingen in deze Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van uw gebruik van de Website.

17. Klachten

Als u een klacht hebt, kunt u een e-mail sturen naar: enquiries@advanzpharma.com of bekijk ons gedeelte „Contact met ons opnemen” om te zien aan wie u uw klacht kunt richten.

18. Toepasselijk recht

18.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht.

18.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.